2007-09-27: Testületi ülés

2. Javaslat az önkormányzati fenntartású tiszaújvárosi nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjak, tandíjak

3. Javaslat területi ellátási kötelezettségû háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat megbízási szerzõdésére

4. Javaslat Tiszaújváros közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervének elfogadására

5. Javaslat az iskolák pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyás nélküli módosítására

6. Javaslat a Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

7. Javaslat az intézményi épületek felújítására jóváhagyott tartalék keret felosztására

8. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai

9. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

9. Javaslat az önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének módosítására

10. Javaslat a városi hulladéklerakó-telep önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos határozat módosítására

11. Tájékoztató a Hosszútávú hõszolgáltatási szerzõdés módosítása tekintetében lefolytatott tárgyalások eredményérõl

11. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium 2005-2007. évi tevékenységérõl szóló beszámoló tárgya

11. Javaslat vállalkozói telek bõvítésére (élelmiszer áruház, 1228. hrsz) vonatkozó elõterjesztés elkészítési határidejének

11. Javaslat a Krónika megjelentetésével kapcsolatos döntések határidõ módosítására

11. Javaslat Tiszaújváros központi tér felújítására vonatkozó elõterjesztés elkészítési határidejének módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Az ülés zárásának TV felvétele