2007-12-20: Testületi ülés

1. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok díjainak hatósági ármegállapításáról szóló többszörösen módosított 4/1997. (III.01.) rendelet módosítására

2. Javaslat a kötelezõen igénybe veendõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2000. (XI.10.) rendelet módosítására

3. Javaslat a lakásépítés és -vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérõl szóló 19/2006. (III.29.) rendelet módosítására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ vállalkozás céljára kijelölt telekingatlanok hasznosításáról szóló 22/1998. (VII.15.) rendelet hatályon kívül helyezésére

5. Javaslat az Önkormányzat 2007. évi pénzügyi tervérõl szóló 11/2007. (II.23.) rendelet módosítására

6. Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsában végzett munkáról

7. Javaslat területi ellátási kötelezettségû háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat megbízási szerzõdésére

8. Javaslat a Városi Rendelõintézet gép-mûszer beszerzésére biztosított elõirányzat felhasználás módosítására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városi Rendelõintézet elõzetes kapacitás pályázatának jóváhagyására

10. Javaslat a helyi lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás támogatási rendszerének felülvizsgálatára

11. Javaslat Tiszaújváros 2008. évi rendezvény-naptárára és az önkormányzat által támogatott rendezvényekre

12. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2008. évi munkatervére

13. Javaslat a 2008. évi közterületi rehabilitáció feladataira

15. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására

16. Javaslat rendõrségi állományban lévõk elhelyezésére

17. Javaslat egyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek támogatási feltételeinek és támogatandó céljainak módosítására

17. Tájékoztató a 2007. év folyamán megtartott közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû felvetésekrõl és a megtett intézkedésekrõl

17. Tájékoztató a Sajóörös-Tiszaújváros önkormányzatai között megtartott egyeztetõ eljárás eredményérõl

17. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására vonatkozó testületi határozatok végrehajtási határidejének módosítására

17. Tájékoztató a Hosszútávú hõszolgáltatási szerzõdés módosítása tekintetében lefolytatott tárgyalások eredményérõl

17. Javaslat a Városi Rendelõintézet Dél-Borsodi Egészségügyi Klaszterhez történõ csatlakozás szakmai és pénzügyi tervérõl szóló 12853-2/2006. 225/Ökt. határozat 2./ pontjának, valamint a 11680-2/2007. 111/Ökt. határozata 7./ pontjának határidõ módosít

17. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosításának határidõ módosítására

17. Javaslat vállalkozói telekértékesítés határidõ módosítására

17. Javaslat a közoktatási intézmények magasabb vezetõi teljesítményértékelési rendszere kidolgozásának határidõ módosítására

17. Javaslat az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kintlévõségeinek rendezése tárgyában hozott 3477/2007. 85/Ökt. határozat 3./ pontjának határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Kérdések, felszólalások és az ülés bezárásának TV felvétele