2008-04-24: Testületi ülés

1. Javaslat a távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 24/1992. (XII.23.) rendelet módosítására

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formáiról szóló 11/2008. (III.03.) rendelet módosítására

2. Javaslat a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásának szabályairól szóló 12/2000. (IV.14.) rendelet módosítására

3. Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

3. Javaslat a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyására

4. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetekrõl szóló 20/2002. (IX.06.) rendeletének módosítására

5. Javaslat a Városi Rendelõintézet feladatátadási szerzõdésének jóváhagyására

6. Javaslat a Városi Rendelõintézet járóbeteg szakellátásának fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására és az önrész biztosítására

6. Javaslat a Városi Rendelõintézet ötéves Szakmai Stratégiai Fejlesztési Tervére

7. Javaslat a Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár 2005-2007. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására

8. Javaslat a Tiszaparti Regionális szennyvízelvezetõ és tisztítórendszer közös megvalósítására létrejött Együttmûködési megállapodásra

9. Összefoglaló ellenõrzési jelentés a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat költségvetési szerveinél 2007. évben lefolytatott pénzügyi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól

10. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratára

11. Tájékoztató a 2007-2010. évi hivatali kiemelt célok idõarányos végrehajtásáról

11. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosításának határidõ módosítására

11. Javaslat az intézményi fûtésrendszerek hõmegtakarítási lehetõségeinek határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Az ülés bezárásának TV felvétele