2008-06-27: Testületi ülés

1. Javaslat az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervérõl szóló 9/2008. (II.29.) rendelet módosítására (június 30-val hatályba lépõ)

2. Javaslat az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervérõl szóló 9/2008. (II.29.) rendelet módosítására (július 01-vel hatályba lépõ)

3. Javaslat Tiszaújváros Településszerkezeti Tervének módosítására, valamint Tiszaújváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló rendelet megalkotására

5. Javaslat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Tiszaújváros helyi közlekedésével összefüggõ közszolgáltatási feladatainak 2007. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására

6. Javaslat a kiemelt sportágak 2007. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

7. Beszámoló Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsában végzett munkáról

8. Beszámoló az önkormányzat nem többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságok 2007. évi mûködésérõl

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Kht. és a Tisza Média Kft. alapító okiratának módosítására

9. Beszámoló a MITIME Dél-borsodi Egészségügyi-szociális Klaszter Szolgáltató Kht. tevékenységérõl és 2007. évi gazdálkodásáról

9. Javaslat a Dél-borsodi Egészségügyi Klaszterrel történõ együttmûködés megvalósítására, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi kiadásokra

10. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzatának alkalmazásában állók egészségügyi szûrõvizsgálatának lehetõségeire

11. Javaslat területi ellátási kötelezettségû háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok eszközbeszerzésének átvállalására

12. Javaslat a közoktatási intézmények magasabb vezetõi teljesítményértékelésére

13. Javaslat tanulmányi ösztöndíj alapítására

14. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet és részben önálló intézményei együttmûködési megállapodásainak jóváhagyására

16. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetõi állásának pályázati felhívására

17. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Foglalkoztatási Kht. javadalmazási szabályzatának módosítására

18. Javaslat a Városgazda Kht. többletigényének biztosítására, valamint SZMSZ-ének módosítására

19. Javaslat a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Egyesülete által kezelt 37 millió Ft-os alap felhasználásáról szóló megállapodás módosítására

19. Javaslat állami tulajdonban lévõ ingatlan térítésmentes átvételére

19. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata nemzetközi kapcsolatainak bõvítésére

19. Javaslat a nyilvános illemhely nyitva tartásával kapcsolatosan

19. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett válaszadásokról, intézkedésekrõl

19. Javaslat a választott képviselõk képzési rendszerének megteremtése érdekében szükséges döntések meghozatalára

15. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szakmai Programjainak, Házirendjeinek és az ellátottakkal kötött megállapodásainak módosítására

Az ülés megnyitása

Tájékoztató a fûtésdíjak alakulásáról és az ülés bezárása