2008-08-28: Testületi ülés

1. Javaslat a távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 24/1992. (XII.23.) rendelet módosítására

3. Javaslat az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervérõl szóló 9/2008. (II.29.) rendelet módosítására

4. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2006-2008. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására

5. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyeztetésére

6. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009. tanévre vonatkozó többletóra igényének engedélyezésére

15. Javaslat a város 45-55 éves korosztályának egészségmegõrzése érdekében végzett prevenciós szûrõvizsgálatok elvégzésére vonatkozó 767/2008. 110/Ökt. határozat határidõ módosítására

15. Javaslat a szakrendelések és alapellátások ideiglenes mûködtetésének szakmai, informatikai, pénzügyi tervének elkészítésérõl szóló 10931/2008. 44/Ökt. határozat 4./ pontjának határidõ módosítására

15. Javaslat intézményi épületek felújítási tartalékkeretének felosztásáról szóló 1949/2008. 37/Ökt. számú határozat 5./ és 6./ pontjának módosítására

14. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

13. Javaslat energia-megtakarítást eredményezõ felújítások, korszerûsítések elvégzésére beérkezett pályázatok elbírálására

12. Javaslat a TIOP 1.2.3/08/01 kódszámú Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" címû pályázat benyújtására

11. Javaslat a javadalmazási szabályzatok módosítására

10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához történõ csatlakozásra

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyására

8. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

7. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium helyi szakmai programja módosításának jóváhagyására

15. Javaslat mûszaki tervezést igénylõ testületi határozatok végrehajtási határidejének módosítására

2. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásáról, a 2008. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról

Bevezetõ

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása TV felvétele