2010-08-26: Testületi ülés

1. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérõl és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/1998. (IV.10.) rendelet módosítására

2. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodási helyzetérõl, a pénzügyi terv 2010. I. féléves végrehajtásáról

3. Beszámoló Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsában végzett tevékenységrõl

4. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009. és 2009/2010. tanévben végzett tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására

5. Javaslat Tiszaújváros és térsége középtávú fejlesztési stratégiájának elkészítésére beérkezett pályázatok elbírálására

6. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet talaj- és csapadékvíz elleni védelme érdekében szükséges pótmunkák forrásának biztosítására

7. Javaslat intézményi kérelmekkel kapcsolatos döntésekre

8. Javaslat az egészségügyi szakellátások közremûködõi szerzõdés keretében történõ további mûködtetésére

9. Javaslat Tiszaújvárosban a 0278/58-60 és 0278/79-106 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása

10. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda, valamint az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat maximális csoport-, illetve osztálylétszám túllépésének engedélyezésére

11. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda módosított Helyi Nevelési Programjának jóváhagyására

12. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium helyi Szakmai Programja módosításának jóváhagyására

13. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium 2009. évi kompetenciamérés eredményeinek javítását szolgáló intézményi intézkedési terv jóváhagyására

15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történõ csatlakozásra

16. Javaslat út-, járda- és közmûberuházás térítésmentes átvételére

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás szolgálati jelleggel történõ bérbeadására

18. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

19. Javaslat  a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet térítési díj szabályzatának módosítására vonatkozó elõterjesztés elkészítési határidejének módosítására

19. Javaslat új posta építésével kapcsolatos határozatok hatályon kívül helyezésére

14. Javaslat Tiszaújváros Közoktatási Esélyegyenlõségi Helyzetelemzés és Intézkedési Tervének módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele

Az ülés zárásának TV felvétele