2011-06-30: Testületi ülés

1. Javaslat az önkormányzati intézmények dolgozóinak 2011. évi nyugdíjazására

2. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervérõl szóló 10/2011. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására

4. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetekrõl szóló 20/2002. (IX.06.) önkormányzati rendeletének módosítására

5. Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2004. (XII.23.) rendelet módosítására

6. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. és 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységérõl

7. Beszámoló a Városi Intézményellátó Szervezet 2008. július 1-jétõl 2010. december 31-ig végzett tevékenységérõl

8. Beszámoló az önkormányzat nem többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságok 2010. évi mûködésérõl

9. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítására, díjazásának megállapítására, valamint személyi kérdések megtárgyalására

10. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vásárhelyi Iskola Petõfi utcai telephelyén folyó alapfokú nevelés-oktatás megszüntetésére, valamint a Napközi Otthon

10. Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

11. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

12. Javaslat tábla, emléktábla elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

13. Javaslat a "Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése" ÉMOP-4.1.2/a-11 pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Javaslat kirakodó vásár szervezésének pályázati kiírására

15. Javaslat a Király közben lévõ telekingatlan visszavásárlási jogáról történõ lemondásra és a beépítési kötelezettség meghosszabbítására

16. Javaslat a Tiszapart városrészben élõk autóbusz-közlekedési problémájának megoldására

17. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl

18. Javaslat a Távhõtermelõ Beruházási és Hosszútávú Hõszolgáltatási Szerzõdés módosításának határidõ módosítására

18. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosításának határidõ módosítására

18. Javaslat Tiszaújváros új Településrendezési Tervének (I. ütem, 35-ös fõúttól délre fekvõ területek) elkészítési határidejének módosítására

18. Javaslat a kiemelt sportágak 2010. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló határidõ módosítására

Az ülés megnyitásának TV felvétele