2012-08-30: Testületi ülés

1. Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 22/2002. (XI.04.) rendelet módosítására

2. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodási helyzetérõl, a pénzügyi terv 2012. I. féléves végrehajtásáról

3. Beszámoló az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011. és 2011/2012. tanévben végzett tevékenységérõl

4. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ 2010-2011. évi tevékenységérõl

5. Beszámoló Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásak Tanácsában végzett tevékenységrõl

6. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények módosított szervezeti és mûködési szabályzatainak, módosított intézményi minõségirányítási programjainak és házirendjeinek jóváhagyására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és -fejlesztési terv, valamint a közoktatási Önkormányzati Minõségirányítási Program módosítására

8. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyására

9. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

10. Javaslat a tiszaszederkényi tornaterem és sportudvar további mûködtetésére

11. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok (KEF-ek) mûködési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázat önrészének biztosítására

12. Javaslat a KAB-ME-12 kódszámú, kábítószer-prevenciós programok támogatására címû pályázat benyújtására

13. Javaslat az oktatási intézményi minõségirányítási programok végrehajtásának éves értékelése során meghatározott feladatokat tartalmazó intézkedési tervek jóváhagyására

14. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda, valamint az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat maximális csoport-, illetve osztálylétszám túllépésének engedélyezésére

15. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ, a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, valamint a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ személyi kérdéseinek jóváhagy

16. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására

17. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet területi ellátási kötelezettségének módosításához szükséges nyilatkozat megtételére

18. Tájékoztató az építményadó általános mértékének felülvizsgálatáról

19. Tájékoztató a közmûves ivóvízellátási, közmûves szennyvíz-szolgáltatási és a víziközmûvek üzemeltetési feladatainak ellátására megkötött szerzõdésekrõl

20. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Az ülés megnyitásának TV felvétele