2018-12-20: Testületi ülés

1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018. (II.23.)  önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2019. évi munkatervére

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2019. évi szakmai munkatervének, továbbá a fiókkönyvtárak 2019. évi leltározási ütemtervének jóváhagyására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Hajléktalanok Nappali Melegedõje Szakmai programjának, továbbá az „Ezüsthíd" Gondozóház és a Hajléktalano

7. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység mûködtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi belsõ ellenõrzési tervének jóváhagyására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

11. Tájékoztató az õszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett intézkedésekrõl, valamint a 2018. évi végre nem hajtott feladatokról

Az ülés megnyitása

Kérdések-felszólalások, az ülés bezárása