2020-08-27: Testületi ülés

1. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a környezetvédelemrõl szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. üzleti terveire

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymûködtetõ Központ igazgatói (magasabb vezetõ) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

5. Javaslat a víziközmûvek 15 éves gördülõ fejlesztési tervének elfogadására, valamint egyéb víziközmû vagyonnal kapcsolatos döntésre 

6. Javaslat az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közremûködõi szerzõdések, illetve megállapodások megkötésére

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

8. Javaslat a Kõszegi György úti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

9. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

10. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2019. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységérõl

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2019. évben végzett tevékenységérõl

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2018-2019. évi tevékenységérõl

14. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról