2022-02-14: Testületi ülés

18. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

17. Beszámoló az állandó bizottságok 2021. évi munkájáról

16. Javaslat az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

15. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására

14. Javaslat az intézményekben folyó felnõtt étkeztetés térítési díjának meghatározására

13. Javaslat a Tiszaújvárosi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására

12. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi városi rendezvényeinek támogatására

11. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 2020-2021. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának értékelésére, valamint a következõ idõszak (2022-2023.) cselekvési tervére

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum 2022. évi drog-prevenciós tevékenységével összefüggõ elvárások megfogalmazására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Továbbképzési Programjának jóváhagyására

8. Javaslat az anyakönyvvezetõ közremûködését igénylõ rendezvények hivatali munkaidõn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésérõl és a fizetendõ díj mértékérõl szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a város közmûvelõdési feladatairól és ellátásának feltételeirõl szóló 13/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünetrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek megállapítására

1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés megnyitása