2009-08-27: Testületi ülés

2. Javaslat az iparosított és hagyományos technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának, korszerûsítésének támogatásáról szóló 22/2008. (V.15.) rendelet módosítására

3. Javaslat a Tiszaújváros Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekrõl szóló 3/2003. (I.31.) rendelet módosítására

4. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodási helyzetérõl, a pénzügyi terv 2009. I. féléves végrehajtásáról

5. Javaslat a tiszaújvárosi tûzoltóság fennállásának 50. évfordulójához kapcsolódó döntésekre

5. Javaslat "Biztonság Napja" program megrendezésére

6. Beszámoló Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsában végzett tevékenységrõl

7. Javaslat az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

8. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Befektetési Szabályzatának elfogadására

9. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda, az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat maximális csoport-, illetve osztálylétszám túllépésének engedélyeztetésére

10. Javaslat az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium 7 helyi tanterve, valamint a Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programja módosításainak jóváhagyására

11. Javaslat a 2010. évi közterületi rehabilitáció tervezési feladatainak elõkészítésére

12. Javaslat belterületi útburkolat felújítás saját önrészének kiegészítésére

13. Javaslat a Panel-program önkormányzati támogatási összegének kiegészítésére

14. Javaslat a lakossági hulladékudvar kialakításához szükséges terület használatba adására

15. Javaslat mentõmotor mûködtetési költségeinek támogatására

16. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

17. Javaslat kirakodó vásár szervezésére benyújtott pályázat elbírálására

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérbeadására

17. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint a gazdasági társaságok tulajdonában, üzemeltetésében lévõ gépjármûvek üzemeltetésérõl

1. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a város közmûvelõdési, könyvtári és közgyûjteményi feladatainak és ellátásának feltételeirõl szóló új rendelet elfogadására

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása